REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ STACJONARNYCH

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych oraz warunki zawierania umów o świadczenie takich usług.
  2. Zamawiając usługę, Zamawiający/Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.
  3. Szkolenia organizowane są w odniesieniu do opisu i terminów szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej na stronie www.akademiaterapii.pl

 2. Zgłoszenie uczestnictwa
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do organizatora korzystając z formularza on-line umieszczonego w zakładce każdego ze szkoleń na stronie www.akademiaterapii.pl lub mailowo kontakt@akademiaterapii.pl Wiadomość zwrotna, wysłana przez koordynatora ds. szkoleń jest jedynie potwierdzeniem zapisu na listę uczestników.
  O ostatecznej kwalifikacji do udziału w szkoleniu decyduje wpłata zaliczki. Po zaksięgowaniu wpłaty, uczestnik zostanie poinformowany o kwalifikacji na szkolenie w wiadomości mailowej. Zaliczka jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi sytuacja odwołania kursu przez organizatora.

 4. Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
  1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić organizatorowi, mailowo na adres: kontakt@rakademiaterapii.pl
  2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa: – w terminie 4 tygodni przed datą rozpoczęcia szkolenia potrąca się 20% wpłaconej sumy, w terminie 2 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia potrąca się 50% sumy, nie wliczając w to wpłaty zaliczki. Pozostałą kwotę, po potrąceniu, uczestnik może przenieść na inny wskazany przez siebie kurs.
  3. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, Organizator umożliwia uczestnictwo w innym wybranym kursie, w dostępnym terminie.
  4. Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego.
  5. Nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat, wyjątkiem jest odwołanie kursu przez organizatora.

 5. Zmiany terminu szkolenia, odwołanie szkolenia
  1. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, według wyboru uczestnika organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej, ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez uczestników koszty związane z podróżą i poczynionymi rezerwacjami, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związane z zakwaterowaniem).
  2. W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. W przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, odwołanie lotu, awarie uniemożliwiające korzystanie z sali szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od organizatora przyczyn, organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom.

 6. Ceny szkoleń i warunki płatności
  1. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat. Nie obejmują kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży, a także kosztów związanych z wyżywieniem podczas szkolenia.
  2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich oraz są cenami brutto.
  3. Pozostałą kwotę należną za szkolenie należy uiścić najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku braku otrzymania wpłaty Organizator ma prawo usunąć Zamawiającego z listy kursantów, bez możliwości zwrotu opłaconej zaliczki.
  4. Brak uiszczenia zaliczki w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia organizatora do nieświadczenia usług dla zamawiającego.

 7. Rabaty Dla grup i stałych partnerów organizator proponuje atrakcyjne zniżki
 8. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń wewnętrznych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.

 9. Ochrona danych osobowych
 10. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym adresu e-mail do przesyłania przez Organizatora informacji o kursach/ szkoleniach oraz informacji handlowych. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zrobionych na szkoleniu, w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na portalach społecznościowych i stronie www.akademiaterapii.pl.

 11. Prawa autorskie
 12. Wszystkie szkolenia i warsztaty są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

 13. Reklamacje
 14. Kursant może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.

 15. Odpowiedzialność Uczestnika
 16. Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia/ kursu/ warsztatu i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni. Na poczet kaucji zostaje wstrzymane wydanie certyfikatu potwierdzające uczestnictwo. Pozostałe kwestie niezawarte w niniejszych regulaminie podlegają regulacjom odpowiednich przepisów prawa polskiego.